La Neuropsicociència en l’empresa

A l’hora d’escollir la modalitat per optimitzar el rendiment, el factor temps i el factor resultat són molt importants

Health Managing Programs ®

Beneficis

A nivell individual:

L’actuació d’un Health Managing Programs® sobre la persona incideix en els canvis següents:

 • Disminueix l’estrès, l’ansietat i la tensió psicoemocional
 • Es potencia la comunicació. Es produeix una millora de la relació adequada amb un mateix i amb l’entorn
 • Es dinamitza i provoca un augment de l’energia física i psicoemocional
 • S’obté una major motivació en les activitats quotidianes
 • S’obté una major facilitat i capacitat de treball
 • Disminueix la fatiga
 • Es millora l’atenció, la concentració i la memòria
 • Es potencia la presa de decisions adequades per menys indecisió
 • Es produeix un augment de la capacitat de pensament abstracte i associatiu

A nivell d’organització:

L’actuació d’un Health Managing Programs® sobre les persones a nivell individual o formant part d’un grup provoca en l’organització empresarial:

 • Es redueix el nivell d’estrès organitzatiu
 • Es fomenta la dinàmica d’equip per un increment de la comunicació i l’empatia, disminuint els problemes de relacions laborals
 • S’adquireix una major identificació amb l’empresa actuant amb proactivitat positiva
 • Dintre de l’organització, s’adquireix una actitud positiva envers el treball que permet promoure iniciatives de foment a la innovació
 • Les empreses són menys reactives davant les circumstàncies, actuant amb una millor planificació i prioritzant allò important per damunt d’allò urgent
 • Es redueixen costos (despeses per malaltia, absentisme i accidents)
 • Provoca una disminució de la rotació de personal, fomentant la retenció del talent
 • Es produeix un augment de la productivitat
 • Hi ha una millora de la competitivitat i el progrés de l’empresa

Investigacions publicades:

http://www.heartmath.org/research/research-home/research-center-home.html